سخنرانی های ارائه شده در کنگره‌های داخلی

سخنرانی های ارائه شده در کنگره‌های داخلی

 1. اثناعشری  احسان " اندودانتیكس در سالمندان " دومین سمینار ملاحظات  دندانپزشكی در بیماران خاص و سیستمیک. اسفند ماه  1387
 2. اثناعشری . احسان   ، بکیانیان وزیری پژمان "روشهای ارزیابی استریلیزاسیون " اولین همایش ملی کنترل عفونت در دندانپزشکی " فروردین ماه 1388
 3. اثناعشری  احسان ، بکیانیان وزیری پژمان ، پزشکفر آرزو : " تدابیر اندوداتیکس به دنبال شکستگی تاج ناشی از ضربه " : پنجمین کنگره دندانپزشکی نیرو های مسلح : مهر ماه 1388
 4. اثناعشری  احسان : " تدابیر اندودانتیکس در دندان های تروماتیزه نکروزه " : چهارمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران : دی ماه 1388
 5. اثناعشری . احسان ، وطن پور مهدی ، مشاری امیر عباس : " میزان توافق تشخیص رادیو گرافیک تعیین تعداد کانال های دندان مولر اول ماگزیلا توسط اندو دانتیست ها و رادیولوژیست ها " : پنجاهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1389
 6. اثناعشری احسان ، خلیلک زهره : "مقایسه درمان پوشش مستقیم پالپ با دو ماده کلسیم هیدروکساید و MTA  " دهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران ، آبان ماه 1389
 7. اثناعشری احسان ، خلیلک زهره ، وطن پور مهدی :" نقش guided tissue regeneration  در اندو دانتیکس ":پنجمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران : دی ماه 1389
 8. اثناعشری احسان ، خلیلک زهره ، وطن پور مهدی : " مقایسه 3 ماده MTA  ، CEM  و Geristore  از نظر چسبندگی سلول های فیبروبلاست لثه ای ": پنجاه ویکمین  کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1390
 9. اثناعشری احسان  :  برگزاری clinical table  با عنوان " تکنولوژی نوین در اندودانتیکس " در ": پنجاه ویکمین  کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1390
 10. اثناعشری احسان :" اصول استفاده از شستشو دهنده ها در درمان های اندودانتیکس " دومین همایش دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهریور ماه 1391
 11. اثناعشری احسان:" عوامل موثر بر موفقیت طولانی مدت درمان های اندودانتیکس" هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی تهران بهمن ماه 1391
 12. اثناعشری احسان :   پنجاه وچهارمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1393 " اندودانتیکس بدون درد
 13. اثناعشری احسان   کنگر لو علی ، بلورچی ،ایمان، زندی  بابک ، دیانت امید ، کاظم مجید : پنجاه وچهارمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1393 کارگاه آموزشی سیستم های روتاری
 14. اثناعشری احسان :   پنجاه وپنجمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران : اردیبهشت ماه 1394 " منترل عفونت و ایزولاسیون در اندودانتیکس"