درباره ما

دکتر احسان اثناعشری

متولد ۱۳۵۸

فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی سال ۱۳۸۲

فارغ التحصیل دوره تخصصی اندودانتیکس سال ۱۳۹۰

دارای بورد تخصصی رشته اندودانتیکس سال ۱۳۹۰

استادیار بخش اندودانتیکس واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳۹۰ تاکنون

استاد درس اندودانتیکس در موسسه دندانپزشکی پارسه از ۱۳۸۹ تاکنون

مدرس دوره های اندودانتیکس در جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ۱۳۹۱ تاکنون

مدرس دوره های اندودانتیکس در بنیاد ملی کاوش از ۱۳۹۴

مدرس دوره های اندودانتیکس در انجمن دندانپزشکان عمومی از سال ۱۳۹۱ تاکنون

عضو هیات تحریریه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

رییس بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران